Gwarancja udzielana na produkty marki Tanita

Okres gwarancji podawany jest przy każdym produkcie.

W ZALEŻNOŚCI OD TYPU 3 LUB 5 LAT

Ogólne warunki gwarancji

Producent zapewnia prawidłowe działanie urządzenia zgodnie z parametrami określonymi przez producenta, jeżeli jest ono prawidłowo uruchomione i użytkowane w sposób określony przez producenta. Producent zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad wynikłych z winy producenta urządzenia oraz przywrócenia jego pełnej funkcjonalności w możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do naprawy. W przypadku konieczności testowania urządzenia czas ten ulega przedłużeniu do 30 dni roboczych. Nabywca jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu na koszt własny wraz z kartą gwarancyjną. Brak spełnienia tego warunku nie uprawnia nabywcy do świadczenia ze strony gwaranta. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, którego na skutek wad rzeczy nabywca nie może korzystać z rzeczy objętej gwarancją.Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę urządzenia gdy stwierdzone zostanie użytkowanie urządzenia niezgodnie z parametrami pracy określonymi przez producenta.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu:

 1. Zdarzeń losowych związanych z awariami urządzeń elektrycznych, grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych znajdujących się w pobliżu i mogących mieć wpływ na poprawną pracę urządzenia.
 2. Podłączenie urządzenia do niesprawnej sieci energetycznej lub do niesprawnego urządzenia peryferyjnego.
 3. Wykonania samodzielnie bez zgody gwaranta zmian konstrukcyjnych urządzenia.
 4. Wykonywanie napraw przez osoby nieupoważnione przez gwaranta.
 5. Przypadkowe uszkodzenia urządzenia po wydaniu przez Gwaranta, wszystkie wypadki losowe, takie jak np. uderzenie pioruna, pożar, ryzyka wynikającego z transportu nie zapewnionego przez nas.
 6. Uszkodzeń spowodowanych „wylaniem” baterii w urządzeniu
 7. Uszkodzeniem wagi wynikającym z użytkowania wagi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

Gwarancją nie objęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, a także uszkodzenia mechaniczne bądź powstałe z winy użytkownika, nabywcy. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia styków przekaźnika wynikające z przekroczenia dopuszczalnych parametrów obciążenia. Nabywca zobowiązany jest do wykorzystywania rzeczy zgodnie z jego przeznaczeniem. Nabywca zobowiązany jest znać zasady obsługi zakupionej rzeczy. Urządzenie powinno być utrzymane w czystości i podlegać okresowym przeglądom, jeżeli urządzenie tego wymaga.

Gwarancja udzielana na produkty marki Seca

Okres gwarancji podawany jest przy każdym produkcie.

2 LATA

Ogólne warunki gwarancji

Na wady spowodowane błędami materiałowymi albo produkcyjnymi producent udziela dwuletniej gwarancji, licząc od dnia dostawy. Gwarancja nie obejmuje żadnych części ruchomych, takich jak baterie, kable, zasilacze sieciowe, akumulatory itp. Wady objęte gwarancją są usuwane bezpłatnie za okazaniem dowodu zakupu. Inne roszczenia nie są uwzględniane. Jeżeli urządzenie znajduje się w miejscu innym niż siedziba klienta, koszty transportu w obydwie strony ponosi klient. W przypadku szkód transportowych dochodzenie roszczeń gwarancyjnych jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, że waga transportowana była w kompletnym, oryginalnym opakowaniu i była zabezpieczona w opakowaniu zgodnie ze stanem fabrycznym. Należy w związku z tym przechowywać wszystkie części opakowania. Otwarcie urządzenia przez osoby, które nie posiadają wyraźnej autoryzacji producenta, skutkuje utratą wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

Gwarancja udzielana na produkty marki Ultraviol

Okres gwarancji podawany jest przy każdym produkcie.

3 LATA

Ogólne warunki gwarancji

 1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia przy użytkowaniu go zgodnie z przeznaczeniem i zasadami podanymi w instrukcji obsługi.
 2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni (w uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty ich zgłoszenia u sprzedawcy.
 3. Gwarancją nie są objęte świetlówki - producent świetlówek nie udziela gwarancji na źródła światła.
 4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
 5. Za wady wynikłe po sprzedaży na skutek zdarzeń losowych producent ani sprzedawca nie odpowiada.