REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży analizatorów składu ciała, wag domowych, masek antysmogowych, wag oraz innych urządzeń medycznych wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego urzadzenia-medyczne.com.pl prowadzonego pod adresem: www.urzadzenia-medyczne.com.pl
 2. Prowadzącym sklep internetowy www.urzadzenia-medyczne.com.pl pod marką "Heritage Medical" jest firma e-promo Ewa Jamrozik z siedzibą przy ul. Przemiarki 23a, lokal 63, 30-384 Kraków, NIP: PL6781317596, REGON: 120846563 (dalej: Sprzedawca).
 3. Sprzedawca świadczy usługi wyłącznie na terytorium Polski. 
 4. Zawartość sklepu internetowego, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Sprzedawcy bądź innych uprawnionych podmiotów.

§ 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Do korzystania ze sklepu internetowego urzadzenia-medyczne.com.pl nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) nabywcy. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez nabywcę treści o charakterze bezprawnym.
 3. Strona internetowa urzadzenia-medyczne.com.pl wykorzystuje pliki cookie.
  Do prawidłowego działania strony konieczne jest wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Ceny podane w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają podatek VAT, cła i inne należności publicznoprawne). Ceny podane w sklepie internetowym nie obejmują kosztów przesyłki, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane w zakładce „Koszt i czas dostawy“ lub w koszyku zamówienia. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi lub rozmiaru towaru lub regionu przesyłki.
 2. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym urzadzenia-medyczne.com.pl możliwe będzie po uprzedniej rejestracji i założeniu konta w sklepie lub bez zakładania konta. 
 3. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia w sklepie internetowym jest podanie przez nabywcę poprawnych danych w trakcie składania zamówienia lub przy rejestracji konta w sklepie internetowym urzadzenia-medyczne.com.pl. Nabywca jest zobowiązany do podania następujących danych: dane osoby kontaktowej, imię i nazwisko lub nazwa nabywcy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłki zamówionego towaru, a w przypadku przedsiębiorców numer NIP.
 4. W związku ze zmianą przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług artykuł 106b ust. 5 i 6, uprzejmie informujemy iż fakturę VAT z nr NIP wystawiamy tylko i wyłącznie do złożonych zamówień zawierających poprawne dane przedsiębiorcy. W przypadku złożenia zamówienia jako osoba prywatna (bez podania nr NIP) sprzedaż zostanie zarejestrowania jako sprzedaż dla osoby nieprowadzącej działalności i w terminie późniejszym będzie można wystawić tylko i wyłącznie fakturę imienną dla osoby prywatnej.
  W świetle nowych regulacji nabywca w momencie zakupu usługi/towaru ma obowiązek zgłosić czy zakupu dokonuje jako osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej czy jako przedsiębiorca.
  W związku przewidzianymi w tym sankcjami dla obu stron - Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 106b, ust. 6:
  "W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się”
  bardzo prosimy o szczególną uwagę podczas wypełniania formularza zamówienia.
 5. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach sklepu internetowego, w szczególności podczas dokonywania rejestracji, składania zamówienia towaru lub anulacji zamówienia.

§ 4  ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Rejestracja konta w sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna. Nabywca może przeglądać asortyment sklepu internetowego i składać zamówienia bez rejestrowania konta klienta. Rejestracja konta umożliwia jednak: przeglądanie historii i szczegółów zamówień, wystawionych rozliczeń, dodawanie i uaktualnianie adresów wysyłki/fakturowania, podgląd i możliwość zmiany Twoich danych osobistych.
 2. W celu założenia konta w sklepie internetowym urzadzenia-medyczne.com.pl, konieczne jest kliknięcie zakładki „Rejestracja konta” znajdującej się w górnej części każdej ze stron sklepu internetowego, a następnie wpisane adresu mailowego i kliknięciu przycisku „Stwórz konto”. 
 3. Osoba zakładająca konto w sklepie internetowym zobowiązana jest wypełnić formularz rejestracji i podać w nim dane do dostawy produktów: imię i nazwisko lub nazwa nabywcy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców numer NIP, adres e-mail, hasło do konta. 
 4. Podany w trakcie rejestracji adres e-mail oraz hasło będą służyć do logowania się na konto w sklepie internetowym. 
 5. W celu rejestracji w sklepie internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności stosowanej w sklepie internetowym urzadzenia-medyczne.com.pl. 
 6. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia konta w sklepie internetowym.
 7. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Stwórz konto”, dochodzi do zawarcia umowy o założenie konta w sklepie internetowym pomiędzy osobą rejestrującą się, a Sprzedawcą. Sprzedawca po zawarciu umowy wyśle na podany przez osobę rejestrującą się adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem założenia konta w sklepie internetowym.
 8. Jeżeli osobą rejestrującą się jest konsument, wówczas przysługuje jej prawo odstąpienia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, od umowy o założenie konta w sklepie internetowym w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres: [email protected]

§ 5 ZAMÓWIENIA 

 1. Wybór towaru następuje poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy wybranym przez nabywcę towarze. 
 2. Po kliknięciu na symbol koszyka znajdujący się w górnej części każdej ze stron sklepu internetowego pojawi się podsumowanie wybranych przez nabywcę towarów. Nabywca ma wówczas możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. 
 3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów nabywca zostanie poproszony o potwierdzenie danych do wysyłki i do faktury VAT (jeżeli chcesz dokonać zakupu jako przedsiębiorca pamiętaj o poprawnym podaniu danych do faktury oraz NIP ! w przeciwnym wypadku zostanie wystawiony tylko i wyłącznie paragon fiskalny lub faktura imienna i nie będzie już możliwości wystawienia faktury VAT dla przedsiębiorcy), sposobu płatności oraz dostawy. Po wybraniu sposobu dostawy oraz płatności zostanie wskazana pod koszykiem informacja o wybranej metodzie dostawy i płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy. W celu złożenia zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności sklepu. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy nabywcą, a Sprzedawcą. Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia: bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez nabywcę zamówienia. Są to całkowite koszty, które nabywca zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru. 
 5. W celu złożenia zamówienia konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności stosowanej w sklepie internetowym urzadzenia-medyczne.com.pl
 6. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail podany podczas rejestracji konta w sklepie internetowym albo w trakcie składania zamówienia, Sprzedawca prześle nabywcy potwierdzenie zamówienia wraz z Regulaminem, pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, informacje o oczekiwaniu na przelew, informację o otrzymaniu płatności, informację o wysyłce towaru.
 7. Nabywca ma prawo anulować zamówienie do czasu zapłaty ceny i rozpoczęcia jego realizacji. W takiej sytuacji nabywca powinien jak najszybciej skontaktować się elektronicznie ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: [email protected]
 8. Jeśli, po złożeniu przez nabywcę zamówienia, w tym obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja całości lub części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym nabywcę na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w koncie klienta, gdy nabywca złożył zamówienie z wykorzystaniem konta klienta. W takim przypadku nabywca może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] albo w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w § 1 punkt 2 Regulaminu. 
 9. W przypadku określonym w punkcie 8, gdy nabywca dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, sprzedawca zwróci nabywcy niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył nabywca, chyba że nabywca wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. Nabywca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 6 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, w przypadku odbioru osobistego w godzinach od 10:00 do 17:00 lub później po telefonicznym ustaleniu godziny.
 2. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez nabywcę w trakcie zamawiania towarów.
 3. Koszty dostawy ponosi nabywca. Koszty dostawy doliczane są do wartości zamówienia. 
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni liczonych od dnia dokonania przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia zamówienia i otrzymania przez sprzedawcę pełnej ceny w przypadku wszystkich form płatności poza płatnością za pobraniem. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 
 5. Przesyłki z towarem dostarczane są przez firmę kurierską o nazwie DHL PARCEL, Pocztę Polską lub mogą zostać odebrane osobiście przez nabywcę w siedzibie Sprzedawcy. 
 6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem nabywca powinien sprawdzić przesyłkę, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem, nabywca jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. Na dowód uszkodzenia przesyłki nabywca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkody wraz z kurierem w momencie odmowy odbioru przesyłki. Powyższe uprawnienie nie dotyczy uszkodzeń opakowania.
 7. Nabywca ma możliwość zapłaty za towar poprzez:
  a) płatność za pobraniem u kuriera,
  b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku dokonany przed wysyłką lub odbiorem osobistym towaru na podstawie przesłanego potwierdzenia zamówienia i karty z danymi do przelewu,
  c) gotówkę lub kartę kredytową przy odbiorze towaru.
  d) przelewem internetowym przez platformę Payeezy
 8. Zapłata ceny towaru następuje w sposób wskazany przez nabywcę w formularzu zamówienia. 
 9. Potwierdzenie zamówienia oraz faktury proforma będą przekazane nabywcy w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

§ 7 ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 1. Nabywca będący konsumentem, który zawarł umowę poprzez sklep internetowy, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zamówionego towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak jego użycie nie jest obowiązkowe. 
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres: [email protected] 
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, tj. w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero
  po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca informuje, że lit. e powyżej stosuje w szczególności do szczoteczek do zębów, które po otwarciu opakowania nie mogą być zwracane, ze względów higienicznych.
 4. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, nabywca będący konsumentem zobowiązany jest odesłać Sprzedawcy towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nabywca odstąpił od umowy, na adres Sprzedawcy. 
 5. Zwrot wszystkich dokonanych w związku z umową przez nabywcę płatności nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od nabywcy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszt odesłania zwracanego towaru. 
 7. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, ponosi nabywca.

§ 8 REKLAMACJA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem nabywcy, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną.
  Reklamacje składane przez nabywców rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
 2. W przypadku stwierdzenia przez nabywcę wady fizycznej lub prawnej towaru, powinien on poinformować o tym fakcie Sprzedawcę na adres e-mail: [email protected] lub na piśmie na adres firmy, opisując w szczególności: swoje dane personalne, w tym adres pocztowy lub e-mail przeznaczony do prowadzenia korespondencji w sprawie reklamacji, zaistniałe wady, przedmiot, którego one dotyczą, podając szczegóły transakcji zakupu, jak również określając żądanie oraz nr faktury VAT lub paragonu.
 3. Nabywca, który zgłasza reklamacje, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę towaru, o czym nabywca zostanie poinformowany niezwłocznie na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest firma e-promo Ewa Jamrozik z siedzibą przy ul. Przemiarki 23a, lokal 63, 30-384 Kraków, NIP: PL6781317596, REGON: 120846563.
 2. W celu weryfikacji, zmiany lub prośby o usunięcie z bazy danych prowadzonych przez administratora danych osobowych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając stosowną prośbę na adres: e-promo Ewa Jamrozik, ul. Przemiarki 23a, lokal 63, 30-384 Kraków lub poprzez pocztę elektroniczną wysyłając e-mail na adres: [email protected]
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe nabywców wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji świadczonych usług. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Art. 6 ust.1, lit.b - Dane  osobowe będę przetwarzane w celu dokonania niezbędnych czynności  do wykonania umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 4. Dane osobowe nabywcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. 
 5. Sprzedawca zapewnia nabywcy realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , w szczególności nabywca ma prawo do:
  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  b) dokonania zmian swoich danych osobowych – samodzielnie w przypadku utworzenia konta Klienta na platformie sklepu internetowego lub w formie pisemnej (tradycyjnej lub elektronicznej) u administratora danych osobowych,
  c) cofnięcia lub ograniczenia raz wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjno –marketingowych przez pisemne zgłoszenie pocztą tradycyjną lub elektroniczną
  d) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – z wyłączeniem sytuacji gdy na administratorze ciąży obowiązek nałożony przez inne prawne uregulowania np. wynikające z ustawy o rachunkowości (czyli w przypadku dokonania u administratora zakupu towarów), 
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
  g) przenoszenia danych osobowych.
 6. Terminy usunięcia danych osobowych
  a) Dane osobowe które są wykorzystywane do realizacji umowy kupna sprzedaży będą przetwarzane przez okres, który wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości, przez okres na jaki udzielono na towar gwarancję lub mogą w wyniku jego sprzedaży powstać w przyszłości obopólne roszczenia.
  b) Dane osobowe zebrane w wyniku uzyskania zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych – do momentu wycofania takiej zgody.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa dotycząca założenia konta w sklepie internetowym urzadzenia-medyczne.com.pl zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Osoba posiadająca konto w sklepie internetowym urzadzenia-medyczne.com.pl może wypowiedzieć umowę o założenie konta w każdym czasie bez podawania przyczyny zawiadamiając o tym fakcie Sprzedawcę e-mailowo na adres: [email protected] lub na piśmie na adres firmy.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta klienta z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
  a) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
  b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
  c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  d) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej in-formacji handlowej (spam). 
 4. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta klienta przesyłając klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w sklepie internetowym. 
 5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi konta klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem konta klienta ze sklepu internetowego.
 6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi konta klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.
 8. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów objętych niniejszym Regulaminem strony mogą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd miejscowo właściwy według właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Sprzedawca poinformuje przez umieszczenie na stronie głównej sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej sklepu internetowego przez okres co najmniej
  14 dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu są realizowane stosownie do postanowień Regulaminu obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 10. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej sklepu internetowego w zakładce „Regulamin sklepu”, a także w siedzibie sprzedawcy.